Вътрешни правила за административното обслужване, утвърдени със Заповед№ З-78/25.05.2022 г. на изпълнителния директор.