Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 на Комисията от 16 юли 2020 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнени