Проект „Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютърното и периферно оборудване и създаване на възможност за дистанционна работа на служителите от отдел “Проекти”,

Главна дирекция “Аварийно-спасителна дейност” на Изпълнителна агенция “Морска администрация”

Проект

„Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютьрното и периферно оборудване и създаване на въможност за дистанционна работа на служителите от отдел ”Проекти”, Главна дирекция ”Аварийно-спасителна дейност” на Изпьлнителна агенция ”Морска администрация“

Бюджет на проекта (10094 БФП): 24 282,00 лв.

Съфинансиране от ЕФРР (85 0/0): 20 639,70 лв.

Национално съфинансиране (15 0/0): З 642,30 лв.

Начало на проекта: 14.09.2020 г.

Край на проекта: 31.01.2021 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2020 г. и със средства от националния бюджет. Той се осъществява по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТТИ.

Основна цел на проекта: Повишаване на административния капацитет чрез модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютърното и периферно оборудване, както и създаване на допълнителна възможност за работа от разстояние, с оглед на навременното изпълнение, координиране, управление и отчитане на проектите по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г. (ОПТТИ)”.

Специфични цели на проекта:

  • Обновяване на компютърното и периферно оборудване за безпроблемна работа, в т.ч. и дистанционно изпълнение на поставени задачи от служителите на отдел „Проекти” към ГД ,АСД” на ИАМА;
  • Подобряване на работната среда и условията за изпълнение на служебните задължения за служителите от отдел „Проекти” към ГД „АСД” на ИАМА.

Дейности по проекта:

Дейност 1: Дейност 1: Доставка на компютърно, периферно оборудване, както и настолна /докинг/ станция

Дейност 2: Дейност 2: Доставка на офис обзавеждане [офис столове/

  www.eufunds.bg

Модернизиране на материално-техническата база, обновяване на компютърното и периферно оборудване и създаване на възможност за дистанционна работа на служителите от отдел ”Проекти ”, Главна Дирекция ”Аварийно-спасителна Дейност” на Изпълнителна агенция ”Морска администрация” ”, финансиран от Оперативна програма „ Транспорт и транспортна инфраструктура ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Информация за проекта 417.35 KB