Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. -2022 г.

НЕ ПОДАЛИ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т. 2 ЧАСТ II ИНТЕРЕСИ

  1. Албена Каитина  - главен експерт
  2. Анна Николова – старши експерт
  3. Калоян Георгиев – главен специалист

Извън законно установения срок – 15 май 2022 г., ежегодни декларации са подали следните служители:

  1. Вероника Йоловска – главен специалист
  2. Ивайло Иванов – главен специалист
  3. Ирина Ташева – младши експерт