Анонс

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ организира
публично събитие за представянето на две нови баржи,
предназначени за извършване на аварийно-спасителни
дейности по р. Дунав
На 11.05.2022 г. в гр. Русе ще се състои тържествена церемония по кръщаването на
двете баржи, доставени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ по проект
„Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река
Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично
сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net.
Новопридобитите баржи ще бъдат използвани от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ при провежданите аварийно-спасителни дейности за борба с бедствия и
аварии на река Дунав. Специализираните съдове ще бъдат стратегически позиционирани
в пристанищата на Русе и Лом, а обхватът им на действие ще покрива общия българорумънски участък от реката.
. След края на събитието, от 12.30 ч. ще се проведе пресконференция пред сградата
на Дирекция „Речен надзор – Русе“, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“
№20.
***************
Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски
участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации
посредством трансгранично сътрудничество“ с акроним Danube Safety Net, се изпълнява
по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България
2014-2020 г., а основната му цел е да повиши нивото на транспортната безопасност по
протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.
Партньори по проекта са Румънската морска администрация и Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, която е и водещ партньор.
С реализацията на проект Danube Safety Net се очаква да бъде постигната подобра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни
институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на
времето за реакция в случай на бедствие.
Общият бюджет на проекта е 5 699 612,87 евро, от които 85% се предоставят
от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са национално
съфинансиране
 

Файлови документи
Прикачен файл Size
Анонс 364.11 KB