Нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА), на основание чл. 333а, ал. 2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и в изпълнение на Заповед Заповед № З-178/31.10.2022 г. изпълнителния директор на агенцията обявява нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219, при следните условия:

I. Място, ден и час на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 18.11.2022 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на дирекция „Морска администрация – Варна“ (ДМА-Варна), на адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5.

II. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219 Тип на кораба: моторен, самоходен; еднопалубен с надстройка за жилищни помещения; КПУ и машинно отделение – разположени в кърмата, зад товарния трюм; едновинтов, задвижван от един дизелов двигател, директно куплиран с 4-лопусен бронзов винт с постоянна крачка.

Материал: основен корпус от нисковъглеродна корабостроителна стомана и надстройка в кърмовата част от нисколегирани стомани. Оттеглено свидетелството за клас. Негоден за експлоатация поради значителни деформации и разкъсвания на дънната обшивка и носовата част; негодни за експлоатация силова уредба и корабни машини и механизми.

III. Начална тръжна цена: 322 000.00 щатски долара без ДДС.

IV. Депозитът за участие е в размер на левовата равностойност на 32 200.00 щатски долара по обявения за деня на извършване на плащането курс на БНБ и се внася в срок до 16.11.2022 г., включително, по следната банкова сметка на ИАМА: IBAN: BG51 UBBS 8888 3319 8335 00, BIC: UBBSBGSF, БАНКА: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, титуляр: Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

V. Местонахождението на вещта е кейово място № 6 на пристанище със специално предназначение „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна”.

VI. Оглед на вещта може да се извършва всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, до 16.11.2022 г., включително, в присъствието на служител на ДМА-Варна и след предварително съгласуване със Любчо Василев – главен специалист в сектор „Кораби“, отдел „Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” в същата дирекция, тел. 0700 10 145 или 0888 952 116, имейл: [email protected].

VI. Други условия:

Заявленията за участие, с приложените към тях документи, посочени в тръжната документация, се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.30 ч. на 16.11.2022 г. в деловодството на ДМА-Варна, на адрес: гр. Варна, 9000, бул. „Приморски“ № 5.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са определени в утвърдената от изпълнителния директор на ИАМА тръжна документация.

Тръжната документация не се закупува. До нея е осигурен пряк и неограничен достъп чрез публикуването й на интернет страницата на агенцията: www.marad.bg, в рубриката „Профил на купувача“, раздел „Други търгове“.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Текст за обявление в медиите.docx 16.58 KB