Отчет за дейността на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за 2022 г