Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. - 2023 г.

НЕ ПОДАЛИ ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т. 2 от ЗПКОНПИ

 

  1. Албена Каитина  - главен експерт
  2. Стефан Станчев – главен експерт
  3. Ивайло Цветанов – главен специалист
  4. Анна Николова – старши експерт
  5. Владимир Вълчев – капитан

 

Извън законоустановения срок – 15 май 2023 г., ежегодни декларации са подали следните служители:

 

  1. Детелин Георгиев – главен специалист
  2. Кристина Янкова – главен специалист