Заповед № З-303/14.05.2024 г. на изпълнителния директор на ИАМА за откривне на процедура за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация,

за срок от пет години, при условията на Глава четвърта от Наредба № 1 от 03.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България