Наредба № 6 от 17 юни 2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 54, от 2021 г.);