Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(загл.изм. – ДВ, бр. 101 от 2005 г.,изм. – ДВ, бр. 96 от 2011 г.), обн. ДВ. бр. 41 от 19.05.2000 г., посл. изм. и доп., ДВ. бр. 45 от 30.05.2014 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Тарифа 765.5 KB