Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията