Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи

по закона за държавните такси, обн. ДВ. бр. 3 от 11.01.2008 г., посл., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 юли 2021г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Тарифа 34.71 KB