Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата

и специализираните пристанищни обекти, обн. ДВ. бр. 96 от 05.11.2013 г., посл доп. ДВ. бр. 103 от 28 Декември 2017 г
Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 484 KB