Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, обн., ДВ, бр. 96 от 2013 г., посл. изм. и доп., бр. 12 от 2024 г.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Narеdba 9.pdf 1.61 MB