Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN)