Програми за подготовка за придобиване на правоспособности за работа на море

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност

Главен механик на кораб с КСУ над 3000kW (съгласно чл.37, т.1, буква "а"), Главен механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т.2, буква "г"), Втори механик на кораб с КСУ над 3000kW и Втори механик на кораб с КСУ от 750 до 3000kW (съгласно чл.37, т. 4/5, буква "г"), покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. ...

Програма за провеждане на подготвителен курс с кандидатите за придобиване на правоспособност „Главен механик над 3000 кW”(съгл. чл. 37, т. 1, букви „б” и „г”), „Главен механик от 750 до 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 2, букви „б” и „д”), „Втори механик от 750 до 3000 kW” и „Втори механик над 3000 кW” (съгл. чл. 37, т. 4/5, букви „б” и „д”)

Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 2, буква „г”, чл. 36, т. 5, буква „г” и чл. 36, т. 6, буква „г” на Наредб...

Програма за провеждане на курс, изискван от чл. 36, т. 2, буква „г”, чл. 36, т. 5, буква „г” и чл. 36, т. 6, буква „г” на Наредба № 6, с лица притежаващи средно образование с придобита трета степен на професионална квалификация по специалност „Корабоводене – морско”