Електронни административни услуги

Предоставяните от ИАМА електронните административни услуги се заявяват единствено  чрез квалифициран електронен подпис.

Банкова сметка за заплащане на електронните административни услуги: IBAN в лева: BG33UBBS88883119833501

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА МОРСКИ ЛИЦА

396

Издаване на моряшки паспорт

539

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ по море" и "Водач на малък кораб"

541

Проверка за автентичност на свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него

626

Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

825

Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции

1169

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

1721

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

1723

Издаване на удостоверение за плавателен стаж

1861

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност за работа на море и потвърждения

1933

Провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

631

Одобряване на учебни програми за морски или речни специалности

1034

Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

1482

Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 бруто тона по море" и "Водач на малък кораб"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА КОРАБИ И КОРАБЕН РЕГИСТЪР

327

Заверка на товарни планове

540

Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

828

Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

1035

Отписване/заличаване от регистъра на корабите

1175

Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

1261

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

1487

Вписване в регистъра на корабите на Република България

1934

Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

2248

Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

2386

Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на "Разрешително за използване на корабна радиостанция"

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ПРИСТАНИЩА И ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ

408

Съгласуване на карти за типов технологичен процес за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

756

Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

1037

Вписване на пристанища в регистъра на пристанищата на Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

1039

Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

1262

Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

1264

Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

1496

Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори