Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност"

Главен директор: Румен Николов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Отдел "Морски спасително-координационен център"
Началник отдел: Кирил Пенчев
Телефон: 0700 10 145
 e-mail:[email protected]

Отдел "Спасителни средства - Черно море"
Нач. отдел: Мартин Нухов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Отдел "Аварийно-спасителна дейност - р. Дунав"
Нач. отдел: Камен Иванов
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Отдел "Проекти"
Нач. отдел: Красияна Николаева
Телефон: 0700 10 14
e-mail[email protected]

Главната дирекция:

 • Подпомага изпълнителния директор при изпълнение на задълженията на Република България по Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979 г.;
 • Поддържа при денонощен режим на работа сили и средства за координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
 • При денонощен режим на работа:
  1. поддържа сили и средства в обединения авиационен и морски спасително-координационен център за координиране и провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот и за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
  2. поддържа съвместно със служители на ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" дежурства на спасителните средства на ИА "Морска администрация" за реагиране при сигнал за бедстващи хора, кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване;
 • Поддържа денонощно дежурство за приемане на сигнали за:
  1. бедствие на море и във вътрешните водни пътища на Република България, включително от системата за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
  2. замърсявания на морето, получени чрез Европейската система CleanSeaNet за сателитен мониторинг на нефтеното замърсяване и идентифициране на корабите замърсители;
  3. безопасността на корабоплаването чрез системата SafeSeaNet - Европейска платформа за обмен на морска информация между морските администрации на държавите - членки на ЕС;
 • Организира изготвянето на национален план за търсене и спасяване на човешки живот в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и на процедури за оперативно взаимодействие с Военноморските сили и с останалите съставни части на Единната спасителна система;
 • Организира изготвянето на национален план за борба с нефтени разливи, както и на областни планове за борба с нефтени разливи;
 • Участва в изготвянето на областните планове за защита при бедствия на областите, чиято територия включва части от крайбрежието на Черно море или р. Дунав;
 • Подпомага областните управители на областите, чиято територия включва части от крайбрежието на Черно море или р. Дунав, при прилагане на мерките, предвидени в съответния областен план за защита при бедствия;
 • Осъществява оперативното взаимодействие с областните управители, Военноморските сили и останалите съставни части на Единната спасителна система;
 • Осъществява регистрацията на аварийни радиобуйове, монтирани на кораби, плаващи под българско знаме, и работещи на честота 406 MHz, в регистрационната база данни за аварийните радиобуйове на Международната спътникова система за търсене и спасяване Cospas-Sarsat;
 • Осъществява наблюдение на корабите, преминаващи през българското териториално море в обхвата на системата за автоматична идентификация (AIS), за идентифициране рисковете от аварийни ситуации, като при необходимост осъществява комуникация с плавателните съдове;
 • По подадената в Националния център за електронен документооборот информация идентифицират корабите, навлизащи в териториалното море с цел посещение на българско пристанище, и при установена неточност в данните за плавателните съдове докладват на компетентните служби и институции за предприемане на действия.
 • Ръководи планирането и осъществяването на конкретните операции по:
  1. търсене и спасяване в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България;
  2. оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на акваториите на пристанищата;
  3. борба с нефтени разливи във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на акваториите на пристанищата.
 • Координира действията на Изпълнителна агенция "Морска администрация, Военноморските сили и останалите съставни части на Единната спасителна система с оглед мобилизиране на необходимите за провеждане на конкретната операция по ал. 1 сили и средства и ръководи участващите в операцията сили и средства.