Информация за провеждане на изпитите от ИА "Морска администрация", във връзка с въведените противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването за периода 01.12.2021 - 31.03.2022

ИА „Морска администрация“ обявява на всички заинтересувани лица, във връзка със Заповед РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването, предвид въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.12.2021г. до 31.03.2022г., че се въвежда следната организация за провеждане на изпити:

I. Провеждането на изпити за придобиване на правоспособности, придобиване на права, отмяна на ограничения или за потвърждаване на правоспособност на морски лица по условията и реда на Наредба № 6 от 17 юни 2021 г. за компетентност на морските лица в Република България (обн. ДВ. бр.54 от 2021 г.) ще се извършва по установения ред и график, като в изпитната зала ще се допускат само лица, които:
1. са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването или
2. представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2” по смисъла на Заповед № РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването.
II. Общият брой на лицата в изпитните зали ще бъде съобразен по такъв начин, че да не се допуска повече от 1 човек на 8 квадратни метра.
III. Определените членове на изпитните комисии, провеждащи изпити по т. I, да са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед РД-01-973/26.11.2021г. на министъра на здравеопазването.

С пълния текст на заповедта  може да се запознете от тук:

Файлови документи