Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“ Бенефициент: Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА)

Процедура: BG16M1OP001-5.001 Техническа помощ


Бюджет на проекта (100% БФП): 86 363.04 лева Начало на проекта: 03.05.2022г.


Продължителност: 15 месеца

Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие , чрез приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-2022г.

Основна цел на проекта: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, който в рамките на договора, да представи следната услуга: „Изготвяне на документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“.
Резултати: Изготвен анализ и оценка на потребностите; изготвена пълна документация, в т.ч. и техническа документация за обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и определена нейната прогнозна стойност и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка

Файлови документи
Attachment Size
Информация за проекта 576.37 KB