Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“

Проект „Изготвяне на документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с
предмет: „Придобиване на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на
ИА „Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка“
Бенефициент: Изпълнителна агенция "Морска администрация"(ИАМА)
Процедура: BG16M1OP001-5.001 Техническа помощ
Бюджет на проекта (100% БФП): 86 363.04 лева

Начало на проекта: 01.06.2022г.
Продължителност: 15 месеца
Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие , чрез приоритетна ос 5
„Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“
(ОПТТИ) 2014-20202г.

Основна цел на проекта: Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител, който
в рамките на договора, да представи следната услуга: „Изготвяне на документация за провеждане
на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Придобиване
на многоцелеви аварийно-спасителeн кораб“ и подпомагане на ИА „Морска администрация“ при
възлагане на обществената поръчка“.

Резултати: Изготвен анализ и оценка на потребностите; изготвена пълна документация, в т.ч. и
техническа документация за обществена поръчка с предмет: „Придобиване на многоцелеви
аварийно-спасителeн кораб“ и определена нейната прогнозна стойност и подпомагане на ИА
„Морска администрация“ при възлагане на обществената поръчка

 

Файлови документи
Attachment Size
Информация за проекта 195.56 KB