Събиране на оферти с обява/ покана до 31.03.2020 г.