Ports and Ports Services

Directive 2001/96/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001

Директива 2001/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 година относно установяване на хармонизирани изисквания и процедури за безопасното товарене и разтоварване на кораби за насипни товари