Антикорупция

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И КЛИЕНТИ,

Антикорупционен план за 2023 г. на МТС

Изпълнителна агенция „Морска администрация” Ви предоставя възможност да подадете сигнали за корупция или нередности при обслужването на граждани или да направите предложения за подобряване на нашата работа, както и да изразите своето задоволство или благодарност от получената услуга.

Вие може:

  • Да ни се обадите в рамките на работното време от 9:00 ч. до 17:30 ч. на безплатен за Вас телефонен номер 080011022.  За валидни се приемат съобщения започващи с Вашите данни – име, фамилия, адрес и телефон за връзка;
  • Да попълните електронния формуляр на  “Национален съвет по антикорупционни политики“;
  • Да изтеглите образец на бланката за подаване на сигнал, който може да подадете:

- на място в деловодството на ИАМА;

- по поща;

- чрез ССЕВ - Система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/, при условие че сигналът е подписан с квалифициран електронен подпис;

- чрез електронната поща [email protected] при условие, че сигналът е подписан с квалифициран електронен подпис.

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Съгласно чл. 48  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:
1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;
3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.
Съгласно разпоредбата на чл. 73 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл. 68 и 69 се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Органът по избора или назначаването се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 дни.
Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателя.


Уверяваме Ви, че сигналите за корупция или нарушения, извършвани от наши служители, ще бъдат проверени.

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от вас.


Предприети действия по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни практики