Работна среща и среща на партньорите по проект NELI в България

На 19 октомври 2011 г.. в Русе, се проведе среща по работен пакет 4 с представители на партньорите по проект  “Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” (NELI). Организатор на срещата беше Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013” и има следните цели:

  • да се изгради мрежа за сътрудничество между различните организации, свързани с образованието и обучението по   вътрешния воден транспорт с цел да се улесни тяхното бъдещо сътрудничество;
  • да се проектира и оптимизира електронно обучение по навигацията по вътрешните водни пътища, като се преодолеят различията в отделните региони на Югоизточна Европа;
  • да се насочи общественото внимание върху  важната роля на новите (иновативни) методи за обучение в областта на навигацията по вътрешните водни пътища, свързани със специфични занимания за младите;
  • да се постави началото на създаване на  информационни и обучителни центрове по вътрешни водни пътища.

Дейностите по работен пакет 4 са насочени към утвърждаване на електронното обучение като съвременен метод, привличащ младите хора към професиите, свързани с навигацията  по вътрешните водни пътища.

На 20 и 21 октомври 2011 г. във Велико Търново се състоя среща на партньорите по проекта –15 представители на различни институции от 8 страни (Румъния, Австрия, Унгария, България, Словакия, Сърбия, Хърватска и Украйна).

Основните теми, които бяха обсъждани на двудневната среща бяха свързани с утвърждаване темите на подготвените в рамките на проекта курсове за подготовка и квалификация по вътрешни водни  пътища, с анализиране на резултатите от работата на  новооткритите в рамките на проекта информационни и тренировъчни центрове InfoDanube, с обсъждане на стратегия за създаване на нови центрове за популяризиране на професиите в сферата на вътрешния воден транспорт в целия Дунавски коридор.