Проект GIFT – партньорска среща 26-27 ноември 2012г.

ИА „Морска администрация” е партньор по проект GIFT „Green Intermodal Freight Transport” (Зелени интермодални транспортни коридори) по оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013”.

В рамките на проекта предстои да бъде извършен анализ и оценка на транспортния сектор в обособената транспортна мрежа GIFT и в допълнение да се предложат политики и стратегии за инфраструктурно развитие, хармонизиране на съответните стандарти и норми с цел да се промотират иновативни зелени товарни транспортни коридори.

В периода 26 – 27 ноември 2012 г. ще се състои партньорска работна среща, на която се очаква да бъдат обсъдени въпросите, свързани с управлението на проекта и разходването на финансовите средства. Ще бъде представена също така и Комуникационната стратегия,  разработена в рамките на Работен пакет 2. Ще се проведе и среща на надзорния комитет (Steering Committee) на проекта за обсъждане на текущите въпроси.

Вторият ден ще бъде посветен на постигнатите резултати в рамките на работен пакет 3 относно извършването на сравнителен анализ и оценка на зелените транспортни коридори в мрежата GIFT и също така ще бъдат дадени насоки за предстоящите дейности по този пакет.

На срещата ще участват представители на партньорите от Сърбия, Гърция, Словения, Румъния, Унгария, Хърватска и Италия.