Кодекс за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс STCW), обн. ДВ, бр.31 от 8.04.2005г., посл. изм. ДВ бр. 90 от 30.10.2018г