Изпълнителен директор

к.д.п. инж. Венцислав Иванов

Изпълнителен директор на ИА "Морска администрация"

ПРАВОМОЩИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

 • Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се назначава от министъра на транспорта съгласувано с министър-председателя.

 • Изпълнителният директор е орган на изпълнителната власт.

 • Изпълнителният директор отговаря за организацията и дейността на агенцията.

Изпълнителният директор:

 • Организира изпълнението на наредбите, правилниците, инструкциите и заповедите, издадени по въпросите, отнасящи се до корабоплаването.
 • Упражнява контрол върху българските кораби в предвидените от закона случаи.
 • Упражнява контрол върху корабите, посещаващи български пристанища.
 • Упражнява контрол върху безопасното корабоплаване в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България.
 • Упражнява контрол в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България по въпросите, отнасящи се до опазване на морската и речната среда от замърсяване, както и до предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяването, произтичащо от корабоплаването.
 • Организира и ръководи борбата с аварийните разливи в района на Черно море и р. Дунав, за които отговаря Република България.
 • Организира и ръководи дейностите по търсене и спасяване на море.
 • Осигурява участието в работата на международните организации в областта на корабоплаването, като:
  а) организира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в международните специализирани организации, както и изпълнението на задълженията, произтичащи от международните договори в областта на корабоплаването, по които Република България е страна;
  б) подготвя предложения до министъра на транспорта за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори и за участие в международни организации.
 • Сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията.
 • Определя структурата на звената, утвърждава длъжностното разписание на агенцията и поименното разписание на длъжностите в агенцията.
 • Назначава и освобождава държавните служители в агенцията.
 • Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите в агенцията.
 • Разрешава издаването на моряшки паспорти на морските лица.
 • Взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки.
 • Организира издаването на периодични и информационни бюлетини и справки.
 • Ръководи, организира и контролира изпълнението на дейностите на агенцията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и гражданската защита в мирно време, в условия на кризи и във военно време.
 • Прави предложения до министъра на транспорта за привеждане на националното законодателство в областта на морския транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз и с актовете на съответните международни организации.
 • Утвърждава правила за организацията и дейността, вътрешния ред, работната заплата и наградите в агенцията.
 • Издава задължителни правила в съответствие с разпоредбите на Кодекса на търговското корабоплаване.
 • Осигурява участието в работата на специализирани структури на Европейския съюз в областта на безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби.
 • Подпомага министъра на транспорта при осъществяване на правомощията му по чл. 7, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
 • Одобрява програмата на курсовете за обучение за професионална компетентност на превозвачи на товари по вътрешни водни пътища.

Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед служител на агенцията.

Изпълнителният директор определя служителите в дирекциите от специализираната администрация, на които се възлагат инспекторски функции за осъществяване на контрола, предвиден в Кодекса на търговското корабоплаване.

В изпълнение на своите правомощия изпълнителният директор издава индивидуални административни актове.

Изпълнителният директор организира събирането, обобщаването и съхраняването на статистическа информация от дейността на агенцията.

Изпълнителният директор организира въвеждането на система за събиране на данните, съдържащи се във водените от агенцията регистри, на електронен носител.

Изпълнителният директор отговаря за своевременното събиране на приходите и за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства.

Изпълнителният директор представя на министъра на транспорта ежегоден доклад за дейността на агенцията.

Изпълнителният директор осъществява своите правомощия в сътрудничество с органите на изпълнителната власт за изпълнение на единната държавна политика.