Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване"

Директор: Юлиян Попов
Телефон: 0700 10 145
e-mail[email protected]

Дирекция "Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване":

 • Координира процеса по отчитане на системата за финансово управление и контрол в Агенцията.
 • Изготвя проекта на бюджет на Агенцията.
 • Изготвя счетоводните отчети и следи за правилното разходване на средствата съгласно утвърдения бюджет.
 • Подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на Агенцията, като осъществява проверки преди вземане на решения за поемане на задължения или за извършване на разходи.
 • Организира работата във връзка с осъществяването на правомощията на изпълнителния директор по Закона за обществените поръчки.
 • Организира и участва в годишната инвентаризация.
 • Изготвя, оформя и съхранява трудовите и служебните досиета на служителите в Агенцията и ги поддържа в съответствие с изискванията на Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите актове по тяхното прилагане.
 • Изпълнява нормативните изисквания по заплащането на труда и изготвя длъжностното и поименното щатно разписание на Агенцията.
 • Организира подготовката и провеждането на конкурсите за държавни служители.
 • Организира и контролира административното обслужване.
 • Оказва правно съдействие на ръководството на Агенцията за законосъобразното изпълнение на нейните функции.
 • Разработва и предлага решения на правни проблеми, свързани с дейността на Агенцията.
 • Осъществява процесуалното представителство на Агенцията.
 • Изготвя договори във връзка с дейността на Агенцията и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори.
 • Участва в разработването на проекти на нормативни актове.
 • 16. организира и осъществява деловодната дейност на Агенцията, в т.ч. деловодната обработка на документите посредством автоматизирана информационна система, текущото им съхраняване и съхраняването и използването на учрежденския архив.
 • 17. организира и контролира ползването и стопанисването на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на Агенцията.
 • Организира функционирането и поддържа информационната инфраструктура на Агенцията - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника, софтуер и интернет страницата на Агенцията.
 • Осъществява материално-техническото снабдяване на Агенцията с оборудване, резервни части и консумативи, като планира, осигурява и контролира финансовото обезпечаване на дирекциите от специализираната администрация.
 • Организира и координира дейността по спазване на нормите за безопасни и здравословни условия на труд в Агенцията и за превенция на риска.
 • Организира и координира изпълнението на дейностите на Агенцията, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и защитата при бедствия.
 • Осъществява производствата по предложения и сигнали, постъпили по реда на глава осма от Административно процесуалния кодекс, включително отговаря за тяхното регистриране и обработване, разглеждането им в законоустановените срокове и уведомяването на лицата за взетите решения и предприетите мерки.
 • Поддържа и развива системата за управление на качеството в Агенцията в съответствие с приложимите национални, европейски и международни стандарти.
 • Организира и координира провеждането на независима оценка на системата.
 • Поддържа и развива системата за информационна сигурност в Агенцията.
 • Извършва други дейности, произтичащи от разпорежданията на изпълнителния директор.