Осигуряване на необходимите ресурси за работа на EUCISE2020 нод за връзка на национален EUCISE2020 адаптор в съответствие с инженеринговите услуги, поддържащи прилагането на EUCISE2020 мрежата

Номер в профила на купувача
42
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите