Доставка и интегриране на географска информационна система за транспортна безопасност и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове“

Номер в профила на купувача
53
Вид
открита процедура
Статус
отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите