Провеждане на анализ на съответствието на информационните системи в ИАМА с изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2013 и Разработване и внедряване на Система за Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ), съгласно изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2013 или еквивалент.

Номер в профила на купувача
54
Вид
открита процедура
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите