Възможност за използване на интернет – базирана платформа SEABLY за дистанционно обучение на морски лица от учебни заведения и центрове, одобрени от ИА „Морска администрация"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ

Съгласно Раздел В – I/6, пар. 6 на Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта (Кодекс SТСW) 1978г., както е изменен и допълнен, страните могат да позволят дистанционно и електронно обучение на морските лица в съответствие със стандартите на обучение и оценка, посочени в раздел А-I/6 на Кодекс STCW, както и ръководството, посочено в Раздел В – I/6 на същия.
Отчитайки предимствата, удобствата и перспективността на подобен вид обучение, водещо до икономия на време и средства, без да се намалява ефективността и качеството на подготовка, ИА „Морска администрация” счита, че учебните заведения и центрове могат да използват интернет базирани платформи за теоретично обучение на морски лица в курсове за специална и допълнителна подготовка там, където е приложимо.
В Агенцията бяха проведени тестови изпитания на интернет базирана платформа за дистанционно обучение на морски лица Seably.
Изпитанията показаха задоволителни резултати, като ИА „Морска администрация” счита, че морското обучение с използване на платформата ще бъде лесно и достъпно онлайн за морската общност, включително корабопритежатели и морски лица за различни видове кораби.
Във връзка с горното, както и поради засиления интерес на учебните заведения и центрове към платформата Seably, ИА „Морска администрация” дава своето съгласие на учебните заведения и центрове, които проявяват интерес и притежават валидна заповед за одобрение от Агенцята за провеждане на теоретични курсове за специална и допълнителна подготовка, да представят пилотен проект на курс, базиран на платформата Seably пред Агенцията. Ако пилотния проект покаже задоволителни резултати, учебните заведения и центрове могат да създадат базирани на платформата Seably курсове за специална и допълнителна подготовка, които са изцяло теоретични или в своята теоретична част от програмата за обучение, в рамките на действието на валидната заповед за одобрение за дадения курс на учебното заведение/център. Ако дадено учебно заведение/център няма валидна заповед за одобрение, същото може да кандидатства по условията и реда на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.