Обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация”, на основание чл. 333а, ал. 2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и в изпълнение на Заповед № З-140/02.09.2022 г. на изпълнителния директор на агенцията обявява търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219, при следните условия:

I. Място, ден и час на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе на 28 септември 2022 г., от 11:00 часа, в заседателната зала на втория етаж в сградата на дирекция „Морска администрация – Варна“, на адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5.

II. Описание на обекта на търга с явно наддаване:

Тип на кораба: моторен, самоходен; еднопалубен с надстройка за жилищни помещения; КПУ и машинно отделение – разположени в кърмата, зад товарния трюм; едновинтов, задвижван от един дизелов двигател, директно куплиран с 4-лопусен бронзов винт с постоянна крачка.

Материал: основен корпус от нисковъглеродна корабостроителна стомана и надстройка в кърмовата част от нисколегирани стомани.

Основни размери на кораба: дължина на главната палуба LOA/LBP – 89,29 m/85,67 m; най-голяма ширина – 12,50 m; височина на борда – 6,36 m.

Газене на кораба празен – 2,40 m; леко тегло (LIGHT SHIP) – 1097,55 mts.

Бруто тонаж (GT) – 1984; нето тонаж (NT) – 1056.

Водоизместване (общо с товара) – 4299,63 mt.

Дедуейт – 3217 mt, при газене 4,7 m (на лятна марка).

Предназначение на кораба: за превоз на генерални и сухи насипни товари в еднообемно трюмно помещение (хамбар), окомплектовано с люкови закрития (2х4 бр. капаци, хидравлика с телескопи за издърпване и спускане на капаците тип „MacGregor“); окомплектован за превоз на контейнери по схема; не е окомплектован със самостоятелни товаро-разтоварни устройства; корабът е тип „река – море“.

Клас на кораба: свидетелството за клас е оттеглено.

Експлоатационна годност на кораба: негоден за експлоатация поради значителни деформации и разкъсвания на дънната обшивка и носовата част; негодни за експлоатация силова уредба и корабни машини и механизми.

III. Начална тръжна цена: 460 000.00 (четиристотин и шестдесет хиляди) щатски долара без ДДС.

IV. Размер и начин на плащане на депозита за участие:

Депозитът за участие в търга е в размер на левовата равностойност на 46 000.00 (четиридесет и шест хиляди) щатски долара по обявения за деня на извършване на плащането курс на Българската народна банка (БНБ) и представлява 10 % (десет на сто) от началната тръжна цена.

Депозитът се внася в срок до 27 септември 2022 г., включително, по следната банкова сметка на Изпълнителна агенция „Морска администрация”: IBAN: BG51 UBBS 8888 3319 8335 00, BIC: UBBSBGSF, БАНКА: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, титуляр: Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

V. Местонахождение на вещта, време и условия за извършване на оглед:

Местонахождението на вещта е: кейово място № 6 на пристанище със специално предназначение „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна”.

Оглед на вещта може да се извършва всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, считано от деня на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, до 26 септември 2022 г., включително, в присъствието на служител на дирекция „Морска администрация – Варна“ и след предварително съгласуване със Любчо Василев – главен специалист в сектор „Кораби“, отдел „Прегледи, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели” в същата дирекция, тел. 0700 10 145 или 0888 952 116, имейл: [email protected].

VI. Други условия:

Заявленията за участие, с приложените към тях документи, посочени в тръжната документация, се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.30 ч. на 27 септември 2022 г. в деловодството на дирекция „Морска администрация – Варна“, на адрес: гр. Варна, 9000, бул. „Приморски“ № 5.

Редът, начинът и условията за провеждане на търга са определени в утвърдената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ тръжна документация.

Тръжната документация не се закупува. До нея е осигурен пряк и неограничен достъп чрез публикуването й на интернет страницата на агенцията: www.marad.bg, в рубриката „Профил на купувача“, раздел „Други търгове“.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Обявление 41.52 KB