Ревизиран Анекс VI на MARPOL 73/78 - резолюция МЕРС.328(76) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация