На внимание на Корабопритежателите, Признатите организации, Оторизираните доставчици на услуги, дирекции „Морска администрация – Варна“ и „Морска администрация – Бургас“.

На внимание на Корабопритежателите, Признатите организации, Оторизираните доставчици на услуги, дирекции „Морска администрация – Варна“ и „Морска администрация – Бургас“.

От дата 06.03.2023 влезе в сила осъвременена версия на Разпореждане 95 на Изпълнителния директор на ИАМА относно подобряване безопасността и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите под Българско знаме

Основните нови моменти са както следва:

1. Въвежда се задължение всеки кораб да има изготвен от Корабопритежателя, но уникален за кораба ". Корабен план за поддръжка и проверка на спасителните и противопожарни средства", описващ необходимите поддръжки на противопожарното и спасително оборудване на съответния кораб, съгласно инструкциите на производителя, международното и националното законодателство. За всяка проверка или поддръжка, освен конкретните процедури „Корабният план за поддръжка и проверка на спасителните и противопожарни средства“, трябва да постановява, както времевия интервал на повторяемост, така и кой ги изпълнява.

2. Дават се изискванията към оторизираните доставчици на услуги за поддръжка на противопожарното и спасително оборудване на корабите и условията за оторизирането им за извършване на такава дейност.

3. В приложение 1 са дадени  Минимални изисквания за проверки и поддръжка на спасителните средства, както и кои  части от СОЛАС и кои резолюции и циркуляри на ИМО ги изискват.

4. В приложение 2 са дадени  Минимални изисквания за проверки и поддръжка на противопожарните средства, както и кои  части от СОЛАС и кои резолюции и циркуляри на ИМО ги изискват.

5. В приложение 3 е даден образец на разрешение на оторизиран доставчик на услуги да проверява и поддържа противопожарното и спасително оборудване на корабите. Основно различие от предходното, е наличието на приложение към разрешението.

   Това приложение описва по тип, модел и производител оборудването за което това разрешение важи. Включването на дадено оборудване в списъка е  съобразно изпълненията на условията за техническо оборудване, връзка с производителя и квалификация  на персонала за обслужване на конкретния тип, модел и производител ,както са дадени в разпореждането. Новите   разрешения и правила за издаването им ще се прилагат при издаване на нови след 06.03.2023р или след подновяване на стари след тази дата.