Нови, изменени и допълнени нормативни актове

Публикувани на сайта нови, изменени и допълнени нормативни актове

Публикувана е актуализирана версия на информационния нотис, съдържащ резюмирана извадка на националното законодателство за предотвратяване замърсяването от кораби, посещаващи българските морски пристанища. Промените са свързани с влизането в сила на 26.01.2024 г. на нова наредба за предаване и приемане на отпадъци от кораби - Наредба №15 от 17.01.2024 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ бр. 8 от 26.01.2024 г.