Публикувани на сайта нови, изменени и допълнени нормативни актове

Публикувана е актуализирана версия на информационния нотис, съдържащ резюмирана извадка на националното законодателство за предотвратяване замърсяването от кораби, посещаващи българските морски пристанища. Промените са свързани с влизането в сила на 26.01.2024 г. на нова наредба за предаване и приемане на отпадъци от кораби - Наредба №15 от 17.01.2024 г., издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн. ДВ бр. 8 от 26.01.2024 г. (https://www.marad.bg/bg/node/3332), както и с актуализирана тарифа от такси за корабни отпадъци, приложима от 01.02.2024 г. съгласно Заповед № РД-09-08/31.01.2023 г. на генералния директор на ДП "Пристанищна инфраструктура" (http://www.bgports.bg/bg/page/40)

Публикувани са изменения в Наредба № 9 от 17 октомври 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти (посл. изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 2024 г.).

Публикувана е Наредба № 15 от 17.01.2024 г. за предаване и приемане на отпадъци от кораби 

Публикувани са изменения на Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища.

Публикувано е Eco Notice 2023, v.5 (извадка от приложимото национално морско екологично законодателство, версия 5, март 2023 г.)

Публикувано е Разпореждане № 68 - изисквания към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции и Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

Публикувана е осъвременена версия на Разпореждане 95 на Изпълнителния директор на ИАМА относно подобряване безопасността и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите под Българско знаме

Публикувана е "Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя".

Публикувани са изменения в Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.

Публикувани са изменения в Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.

Публикувана е  Наредба № 6 от 18 март 2022 г. за разследване на произшествия по вътрешните водни пътища.