Публикувани на сайта нови, изменени и допълнени нормативни актове

 

Публикувано е Eco Notice 2023, v.5 (извадка от приложимото национално морско екологично законодателство, версия 5, март 2023 г.)

Публикувано е Разпореждане № 68 - изисквания към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции и Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

Публикувана е осъвременена версия на Разпореждане 95 на Изпълнителния директор на ИАМА относно подобряване безопасността и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите под Българско знаме

Публикувана е "Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя".

Публикувани са изменения в Наредба № 4 от 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.

Публикувани са изменения в Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България.

Публикувана е  Наредба № 6 от 18 март 2022 г. за разследване на произшествия по вътрешните водни пътища.