Указание на изпълнителния директор на ИАМА за начина на процедиране при неизпълнени задачи от дневника за практическа подготовка на кандидати за придобиване на правоспособности в машинна команда