Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби“,

финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“.

Проект „Предоставяне на консултантски услуги за постигане на съответствие с
изискванията на международните инструменти по безопасност на корабоплаването и
опазване на околната среда от замърсяване от кораби“

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА)
Процедура: BG16M1OP001-5.001 Техническа помощ
Обща стойност на проекта: 1 393 479 лв. (100% БФП), от които 1 184 457 лв. европейско и 209 022 лв. национално съфинансиране.
Начало: 27.05.2022 г.
Край: 31.12.2023 г.
Проектът се изпълнява по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) 2014-20202 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основна цел на проекта: Осигуряване на специализирана консултантска помощ на ИА „Морска
администрация“ (ИАМА) за холистична оценка на съответствието с изискванията на
международните инструменти по безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда
от замърсяване от кораби, по които Република България е страна. Оценка на нуждите и
подготовка на предложения за актуализация на нормативната уредба, стратегически документи,
организация и оперативни процедури и планове за инвестиции в средства за борба с бедствия и
аварии на море. Целта е да се постигне подобряване и устойчиво изпълнение на задълженията на
Република България като страна по международни конвенции, с фокус върху тези,
регламентиращи отговорности на бреговата държава, като: търсене и спасяване на човешки
живот, борба с разливи и предотвратяване замърсяването на
морската околна среда, спасяване на имущество на море.
Очаквани резултати:
В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат изготвени следните документи:
- Доклад от оценката на изпълнението на изискванията на Международния кодекс за
прилагане
на инструментите на ИМО с идентифициране на добрите практики, пропуските и нуждите от
подобрение, по отношение на задълженията на бреговата държава, както и на други специфични
инструменти на ИМО, касаещи борбата с бедствия и аварии на море.
- Предложение за актуализиране на националната стратегия за изпълнение на
ангажиментите на Република България съгласно Международния кодекс за прилагане на

инструментите на ИМО, като механизъм за мониторинг и оценка на ефикасността на изпълнение
на задълженията, и за подобряване на резултатността и организационния капацитет.
- Доклад от проучването и анализа на текущото състояние на оперативно ниво, по
отношение на организацията и ресурсното обезпечение на дейностите при бедствия и аварии в
БМОРТС – добри постижения, пропуски и препоръки за подобрение.
- Доклад за предлаганите изменения с включени предложения и проекти за: Изменения на
нормативната уредба (предложения за промени в законови и подзаконови нормативни актове,
придружени с необходимите обосновки и документация за официално междуведомствено
съгласуване и одобрение); Актуализиране и хармонизиране на стратегически документи,
национални и местни планове за действия при бедствия и аварии на море, придружени с
необходимите обосновки и документация за официално междуведомствено съгласуване и
одобрение; Актуализиране и хармонизиране на оперативни процедури, инструкции и други
документи, касаещи организацията на дейностите и управлението на ресурсите, съгласно
актуализираните планове, в готовност за вътрешно въвеждане в ИАМА/МТС; Актуализирани
нужди и изисквания към ресурсното обезпечение, за залагане в проекти за финансиране по
програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. или с бюджетни средства