Ordinances

Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите,

Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.

Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 14 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.