Подзаконови актове

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол,

както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, посл. изм. и доп., ДВ. бр. 37 от 2021г.

Инструкция № 2 за издаване на визи на членове на корабни екипажи,

издадена от министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията. В лиза в сила от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на екипажи, обн., ДВ, бр. 50 от 17.06.2005г.

Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите,

Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.89 от 26 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.

Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол, В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 14 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2020г.