Подзаконови актове

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лич...

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, обн. ДВ, бр.4 от 15 януари 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017 г.

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен конт...

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, Обн. ДВ, бр. 67 от 31.08.2012 г., посл. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пр...

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, обн. ДВ. бр. 76 от 20.09.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 1 декември 2015 г

Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на при...

Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, Обн. ДВ. бр. 32 от 8.04.2014 г., посл. изм. ДВ. бр. 2 от 9.01.2015 г.