Подзаконови актове

Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България,

Обн. ДВ. бр.31 от 20 Април 2012г., доп. ДВ. бр.81 от 17 Септември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 10 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 27 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 27 Януари 2017 г., доп. ДВ. бр.12 от 11 февруари 2020 г., изм. ДВ. бр.71 от 11 февруари 2020 г.

Наредба за организацията и осъществяване на граничен паспортен,

митнически, здравен, венетинарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, обн. ДВ. бр. 67 от 31 август 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 4 август 2020 г.