Надграждане на Единна информационна система(ЕЦИС) на Изпълнителна Агенциа "Морска Администрация"

Номер в профила на купувача
24
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите