Функционална поддръжка на локалната мрежа на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, администриране на Lotus Domino сървъри

Номер в профила на купувача
25
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите