„Дейности по оперативно подпомагане и координация при осъществяване на административно, техническо и финансово управление на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“

Номер в профила на купувача
40
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
възложена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите