Тарифи

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (з...

Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл.изм. – ДВ, бр. 101 от 2005 г.,изм. – ДВ, бр. 96 от 2011 г.), обн. ДВ. бр. 41 от 19.05.2000 г., посл. изм. и доп., ДВ. бр. 45 от 30.05.2014 г.

Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по закона за д...

Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по закона за държавните такси, обн. ДВ. бр. 3 от 11.01.2008 г., посл. изм., ДВ. бр. 18 от 05.03.2010 г.