Корабоплаване по вътрешните водни пътища

Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи...

Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

Регламент (ЕО) № 181/2008 на Комисията от 28 февруари 2008 година за установяване на някои мерки по прилагането на Регламент (ЕО...

Регламент (ЕО) № 181/2008 на Комисията от 28 февруари 2008 година за установяване на някои мерки по прилагането на Регламент (ЕО) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища (кодифицирана версия)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 година относно процедурите за идентификация на плавателните съ...

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1 на Комисията от 3 януари 2017 година относно процедурите за идентификация на плавателните съдове съгласно Директива 2013/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно плавателните съдове за отдих и плавателните съдове за лично ползване

Регламент (ЕИО) № 3921/91 на Съвета от 16 декември 1991 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава...

Регламент (ЕИО) № 3921/91 на Съвета от 16 декември 1991 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да превозват товари или пътници по вътрешните водни пътища на територията на държава-членка

Регламент (ЕО) № 1356/96 на Съвета от 8 юли 1996 година относно общите правила, приложими по отношение на превоза на стоки или п...

Регламент (ЕО) № 1356/96 на Съвета от 8 юли 1996 година относно общите правила, приложими по отношение на превоза на стоки или пътници по вътрешни водни пътища между държавите-членки, с оглед установяването на свободно предоставяне на такива транспортни услуги

Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 на Комисията от 10 септември 2013 година за определяне на техническите спецификации на с...

Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 на Комисията от 10 септември 2013 година за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Регламент (ЕО) № 415/2007 на Комисията от 13 март 2007 година относно техническите спецификации за системи за прихващане и просл...

Регламент (ЕО) № 415/2007 на Комисията от 13 март 2007 година относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава член 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността