Морски транспорт

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1158 на Комисията от 22 юни 2021 г. относно изискванията към проектирането, конструкцията и експлоатационните показатели и

и относно стандартите за изпитване на морско оборудване, както и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1170 (ОВ L 254 от 16.7.2021 г.)

Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парл...

Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране (Текст от значение за ЕИП. )

Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за система от проверки с оглед на безопа...

Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите правила и стандарти за организа...

Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена)