Проект Danube Safety Net (https://danubesafety.net)

Интернет страница https://danubesafety.net
ROBG 522: Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество"

Проект Danube Safety Net

Публичен достъп до географска информационна система за транспортна безопасност.          

На 14 септември, 2018 г. в гр. Кълъраш, Румъния беше подписан договор между Управляващия орган (МА) на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г. и Изпълнителна агенция „Морска администрация” за финансиране на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество" - Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522.

Началната дата на изпълнение на проект Danube Safety Net е 15 септември, 2018 г.,а неговата продължителност е 36 месеца. В проекта участват двама партньори: Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор и Румънската морска администрация (RNA).

Проект Danube Safety Net  беше одобрен за финансиране в рамките на Третата покана за кандидатстване на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”.

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612.87 евро. Бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация” е в размер на 3 053 726.94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

          Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.За постигането на основната цел на проекта ще бъде създадена Обща информационна система за реагиране при извънредни ситуации и ще бъдат доставени многоцелеви несамоходни плавателни средства за нуждите на компетентните органи, ангажирани в борбата с бедствия и аварии на река Дунав.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Изпълнителна агенция „Морска администрация“ попълни състава си с две нови баржи

 

Проект Danube Safety Net и неговият принос за подобряване на безопасността на корабоплаването в
българо-румънския участък на река Дунав. Медийна кампания на УО на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. 

 
УО