Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г