На вниманието на българските корабопритежатели

Нови резолюции, приети на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда (МЕРС) на Международната морска организация (IMO)

С настоящото известие ИА „Морска администрация“ уведомява, че на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация, проведена в периода 16-20.11.2020 г. са приети следните нови резолюции:
•    Резолюция MEPC.324(75) „Промени в MARPOL Анекс VI – процедури за пробоотбор и проверка на съдържанието на сяра в корабните горива и EEDI“;
•    Резолюция MEPC.325(75) „Промени пр. Е-1 и приложение I на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 2004“.“