Международни договори, по които Република България е страна в превод на български език

Споразумение за предоставяне на достъп на кораби, нуждаещи се от помощ до места и убежища

между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Румънската морска администрация